اخبار

شعار بخش اخبار در اينجا قرار دارد

    طرح های سرمایه گذاری-مشارکت در ساخت در کانال.....

    هوبه هر روزه در کانال تخصصی خود ارزیابی اقتصادی از پروژه های مشارکت در ساخت ،سایر فرصتهای سرمایه گذاری را ارایه می نمایید. برای عضویت میتوانید به شماره زیر پیامک یا تگرام نمایید09197020471-هوبه
    آگاهی لاز جدیدترین قوانین نظام مهندسی و شهرداری در کانال تلگرامی هوبه فراهم می باشد.